Nanobiome – polskie badanie mikrobioty jelitowej

Logo nanobiome

Regulamin serwisu

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego, w tym w szczególności zasady i tryb składania Zamówień na dostępne w Serwisie Usługi, prawa Użytkownika i zakres jego obowiązków związanych z płatnościami i czynnościami niezbędnymi dla realizacji Zamówienia, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki i tryb odstąpienia od Umowy.
 2. Regulamin dostępny jest w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2
Definicje

 1. Serwis– serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://nanobiome.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać zakupu Usługi.
 2. Usługodawca – genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach, Suchy Las, adres: ul. Kobaltowa 6, 62-002 Złotniki, Suchy Las wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000743838, NIP: 781-19-18-132, REGON 362943497, kapitał zakładowy 3.296.600,00 zł opłacony w całości.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca zawrzeć lub zawierająca Umowę z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Serwisu, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa – usługa badania mikrobiomu jelitowego dostępna dla Użytkowników Serwisu, służąca profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.
 6. Zestaw pobraniowy – jednorazowy zestaw do samodzielnego pobrania próbki materiału biologicznego. Zestaw zawiera niezbędne akcesoria służące do pobrania materiału, instrukcję, zgodnie z którą należy przygotować próbkę oraz ulotkę informacyjną wyjaśniającą sposób zarejestrowania badania wraz z przyklejonym unikalnym kodem badania. W zestawie znajduje się również formularz zlecenia badania, koperta zwrotna oraz list przewozowy dla kuriera umożliwiające odesłanie próbki do badania. Uwaga! Zestaw zawiera pudełko zabezpieczone plombą, w którym znajduje się probówka ze specjalnym podłożem transportowym i rękawiczki jednorazowe – otwarcie zaplombowanego pudełka (naruszenie, zerwanie plomby) skutkuje niemożliwością odstąpienia od Umowy.
 7. Unikalny kod badania– identyfikator badania, niepowtarzalny kod numeryczny wraz z kodem paskowym znajdujący się w Zestawie pobraniowym, dzięki któremu Użytkownik może zarejestrować w Systemie badanie oraz zidentyfikować każde poszczególne badanie na swoim Koncie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli nabycia przez Użytkownika Usługi w Serwisie wyrażone poprzez jej umieszczenie w Koszyku i przejście do kolejnego kroku – „Zamawiam i płacę”. Każde Zamówienie otrzymuje swój identyfikator – unikalny kod badania.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usługi do Koszyka, zmianę danych Zamówienia oraz określenie sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika Usługi do zakupu, jak również możliwa jest modyfikacja danych Zamówienia, w szczególności ilości zakupionych Usług.
 11. Konto – indywidualne konto Użytkownika utworzone w Serwisie w zakładce Panel Pacjenta, zabezpieczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, służące do zarejestrowania badania, uzupełnienia Ankiety o diecie i trybie życia, pobierania informacji o wynikach badań (Raportu wynikowego) oraz przeglądania historii badań Użytkownika;
 12. Raport wynikowy – raport zawierający informacje o wynikach przeprowadzonego badania próbki materiału biologicznego. Zawarte w nim są: ocena ogólnej bioróżnorodności, wskazanie enterotypu charakteryzującego środowisko bakteryjne, porównanie ilości poszczególnych grup bakteryjnych do bazy wyników typowych, podstawowe zalecenia i rekomendacje.
 13. Ankieta – ankieta zawierająca informacje o diecie i stylu życia, dostępna na Koncie w Panelu Pacjenta, którą Użytkownik zobowiązany jest wypełnić przy rejestracji badania , dzięki czemu możliwe będzie przygotowanie dedykowanych zaleceń i rekomendacji, które zawarte zostaną w Raporcie Wynikowym.
 14. Konsultacja – zawarta w cenie Usługi konsultacja z dietetykiem, podczas której Konsument może omówić wyniki swojego badania.
 15. Umowa – umowa o wykonanie badania mikrobiomu jelitowego zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 16. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

§ 3
Informacje ogólne

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 2. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie z Serwisu lub Konta w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

§ 4
Kontakt z Usługodawcą

 1. Adres Usługodawcy: genXone S.A. ul. Kobaltowa 6, 62-002 Suchy Las.
 2. Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@nanobiome.pl.
 3. Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 5
Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz składania Zamówień, Użytkownik powinien posiadać:
  1. urządzenie końcowe: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie dokumentów hipertekstowych (HTML) typu: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge lub inną;
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail);
  4. włączoną obsługę plików Cookies;
 2. Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

§ 6
Informacje o oferowanych usługach i ich cenach

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość zawarcia drogą elektroniczną umowy o wykonanie badania mikrobiomu jelitowego. Zakup Usługi dokonuje się drogą elektroniczną, natomiast wykonanie Usługi ma miejsce w laboratorium Usługodawcy.
 2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zalogować się na indywidualne Konto, na którym m.in. gromadzone będą Raporty wynikowe badań zamówionych przez Użytkownika. Korzystanie z funkcjonalności Konta jest nieodpłatne dla Użytkownika.
 3. Zamówienie Usługi oznacza zamówienie Zestawu pobraniowego, który powinien zostać użyty przez Użytkownika zgodnie z załączoną instrukcją. Pobrana w ten sposób próbka materiału powinna zostać odesłana do siedziby Usługodawcy. Bez tego etapu Usługa nie może zostać zrealizowana, na co Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę.
 4. Niewłaściwe pobranie materiału biologicznego bądź niewłaściwe jego zabezpieczenie uniemożliwia przeprowadzenie badania i oznacza konieczność zamówienia nowego Zestawu Pobraniowego wraz z pokryciem jego kosztów w wysokości wskazanej w Serwisie oraz w instrukcji dołączonej do Zestawu. Dodatkowo, w przypadku gdy izolat materiału genetycznego nie będzie spełniał kryteriów jakościowych, a powtórny proces izolacji nie poprawi jego jakości, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zgłoszenia konieczności przekazania przez Użytkownika nowej próbki do badań, co oznacza konieczność zamówienia nowego Zestawu Pobraniowego wraz z pokryciem jego kosztów.
 5. Raporty wynikowe badań będą udostępniane Użytkownikowi wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się na utworzone wcześniej Konto w Panelu Pacjenta.
 6. Zamówienia i Usługi realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 7. Informacje o Usługach na stronie Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
 9. Ceny Usług wskazanych na stronach Serwisu podane są w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 10. Cena za Usługę uwzględnia koszt jednorazowej dostawy Zestawu pobraniowego do Użytkownika oraz koszt zwrotnej przesyłki kurierskiej – próbki z materiałem biologicznym.
 11. Cena podana w Serwisie przy każdej Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w treściach umieszczonych w Serwisie, w szczególności w cenach Usług, zakresie świadczonych Usług lub w opisie Usług. Zmiany w treściach Serwisu nie obejmują Zamówień w toku.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia w Serwisie można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyłączeniem przerw technicznych oraz innych nieprzewidzianych utrudnień.
 2. Składanie Zamówienia przez Użytkownika na oferowane Usługi dostępne jest bez zakładania indywidualnego Konta.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Usługę, którą Użytkownik jest zainteresowany, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  2. kliknąć w ikonę Koszyka i przejść do podglądu zamówienia;
  3. w podglądzie zamówienia możliwe jest ewentualne dokonanie zmian w ilości zamawianych badań lub wprowadzenie kuponu rabatowego, jeśli wszystko się zgadza należy kliknąć polecenie „Przejdź dalej”
  4. wypełnić Formularz zamówienia, poprzez wybór formy dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu, wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a także wybór jednego z dostępnych sposobów płatności.
  5. zaakceptować Regulamin,
  6. wybrać przycisk “Zamawiam i płacę”– oznacza to złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty,
  7. opłacić Zamówienie.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia przez Użytkownika Umowy na wykonanie badania mikrobiomu jelitowego.
 5. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Użytkownik otrzymuje informację zwrotną na wskazany w Formularzu zamówienia adres e-mail. Informacja o potwierdzeniu złożenia Zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania zostaje zawarta Umowa.
 6. Nabycie Usługi dokumentowane jest wystawieniem paragonu lub faktury VAT w zależności od wyboru formy dokumentu przez Użytkownika.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu oraz przesłanie Użytkownikowi wiadomości email, o której mowa w ust. 5 powyżej. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Usługodawcy.

§ 8
Warunki realizacji Usług

 1. Aby zamówiona Usługa została zrealizowana musi zostać opłacona.
 2. Rozliczenia płatności odbywają się przelewem bankowym lub płatnościami elektronicznymi.
 3. Po opłaceniu Zamówienia, na adres podany w Formularzu zamówienia, wysłana zostanie wybrana ilość Zestawów pobraniowych wraz z unikalnym kodem badania do każdego Zestawu.
 4. Po przygotowaniu próbki zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Zestawie pobraniowym, należy przygotować przesyłkę zwrotną tj. zapakować probówkę z materiałem biologicznym w załączoną kopertę kurierską wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zlecenia badania i przesłać do laboratorium Usługodawcy.
 5. Jeżeli dane zawarte w Formularzu zamówienia lub formularzu zlecenia badania budzą wątpliwości, obsługa Serwisu będzie starała się je wyjaśnić drogą telefoniczną bądź mailową. Zamówienie może zostać anulowane przez obsługę Serwisu, o czym Użytkownik będzie poinformowany drogą mailową, z wyjaśnieniem przyczyny anulowania Zamówienia.
 6. Anulowanie Zamówienia może również nastąpić, jeśli w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, nie zostanie ono opłacone. W takim przypadku informacja o anulacji Zamówienia zostanie wysłana na wskazany w Formularzu zamówienia adres e-mail.
 7. Aby zamówiona Usługa została zrealizowana niezbędne jest również założenie Konta zgodnie z § 9 Regulaminu, rejestracja poszczególnego badania przy pomocy unikalnego kodu badania dołączonego do Zestawu pobraniowego oraz wypełnienie Ankiety.
 8. Użytkownik ma prawo zrealizować zamówione badanie tj. odesłać do Usługodawcy Zestaw pobraniowy z próbką materiału biologicznego przygotowaną zgodnie z instrukcją i zarejestrować badanie na swoim Koncie w Panelu Pacjenta w ciągu 100 dni od otrzymania Zestawu pobraniowego.
 9. Zamówienie nie może być zrealizowane w następujących przypadkach:
  1. podanie niewystarczających lub nieprawdziwych danych,
  2. nieprawidłowe pobranie lub niewłaściwe zabezpieczenie materiału biologicznego ,
  3. nieprawidłowa jakość izolatu materiału genetycznego,
  4. zamówienie zostało złożone nieprawidłowo (np. nie zostało opłacone),
  5. gdy kontakt telefoniczny lub mailowy z Użytkownikiem jest niemożliwy, a konieczna jest np. weryfikacja danych lub zgoda na zmianę terminu wysyłki,
  6. Użytkownik nie odesłał do Usługodawcy przygotowanej zgodnie z instrukcją próbki materiału i/lub wypełnionego i podpisanego formularza zlecenia badania,
  7. Użytkownik nie założył indywidualnego Konta i/lub nie zarejestrował badania i/lub nie wypełnił Ankiety.
 10. W przypadku gdy przekazany przez Użytkownika materiał biologiczny znajduje się w stanie uniemożliwiającym prawidłowe wykonanie badania (w wyniku nieprawidłowego pobrania, niewłaściwego zabezpieczenia materiału lub nieprawidłowej jakości izolatu materiału genetycznego), Użytkownik zostanie poinformowany e-mailowo lub telefonicznie o braku możliwości wykonania zleconego badania i potrzebie przekazania nowej próbki do badania, co oznacza konieczność zamówienia nowego Zestawu Pobraniowego oraz pokrycia jego kosztów w wysokości wskazanej w Serwisie. 
 11. Po realizacji Usługi Konsument ma możliwość jednokrotnego skorzystania z Konsultacji z dietetykiem w celu omówienia Raportu wynikowego badania. Konsultacja jest wliczona w cenę Usługi, nie jest dodatkowo płatna. Aby umówić termin Konsultacji Konsument powinien skontaktować się z Usługodawcą po otrzymaniu Raportu wynikowego pod numerem telefonu +48 888 602 308 lub adresem email: kontakt@nanobiome.pl. Konsultacja dostępna jest za pośrednictwem video połączenia online, za którego organizację odpowiada Usługodawca.

§ 9
Konto w Panelu Pacjenta

 1. Do realizacji zakupionej za pośrednictwem Serwisu Usługi niezbędne jest utworzenie przez Użytkownika indywidualnego Konta w Panelu Pacjenta.
 2. Konto służy do:
  1. zarejestrowania badania poprzez wprowadzenie unikalnego kodu badania dołączonego do Zestawu pobraniowego, daty pobrania próbki oraz dowolnej nazwy osoby badanej,
  2. wypełnienia Ankiety o diecie i stylu życia, niezbędnej do wydania Raportu wynikowego badania,
  3. wyświetlenia i pobrania Raportu wynikowego badania,
  4. przeglądania historii badań.
 3. Korzystanie z Konta przez Użytkownika jest możliwe po:
  1. utworzeniu Konta, w tym celu należy podać adres poczty elektronicznej oraz własne hasło dostępu do Konta.
  2. kliknięciu pola „Zarejestruj się” ,
  3. potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 4. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta), poprzez przesłanie do Usługodawcy prośby drogą mailową z adresu podanego przy zakładaniu Konta na adres: kontakt@nanobiome.pl lub też pisemnie na adres: genXone SA ul. Kobaltowa 6, 62-002 Złotniki.
 5. Po zalogowaniu się do Konta, Użytkownik wprowadza każde nowo zakupione badanie, podając jego Unikalny kod, datę pobrania próbki oraz dowolną nazwę osoby badanej, którą Użytkownik chce się posługiwać (np. Konto tworzy rodzic dziecka i wprowadzając dwa badania może podać nazwę „moje badanie” i „badanie syna/córki” dla łatwiejszego rozróżnienia).
 6. Po poprawnym wprowadzeniu danych badania, na Koncie Użytkownika pojawi się prośba o wypełnienie Ankiety o diecie i stylu życia, która jest niezbędna do zrealizowania badania i wydania Raportu wynikowego badania.
 7. Usługodawca, po wykonaniu analizy, zamieszcza Raport wynikowy badania w formie elektronicznej na Koncie i informuje Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji Konta o możliwości jego odbioru.
 8. Raport wynikowy na Koncie zostanie udostępniony w dwóch wersjach: pdf do pobrania oraz online wraz z interaktywną przeglądarką mikrobiomu.

§ 10
Oferowane metody płatności

 1. Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem bankowym (tradycyjnym) na konto Usługodawcy,
  2. płatności elektroniczne (szybkie przelewy, BLIK),
  3. płatność kartą płatniczą.
 2. Operatorem płatności elektronicznych oraz kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. W przypadku wyboru przez Użytkownika:
  1. płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w momencie złożenia Zamówienia – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
  2. w przypadku wyboru przez Użytkownika płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia.

§ 11
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik może odstąpić od Umowy o wykonanie danego badania w terminie 14 dni od  dnia zawarcia Umowy,  bez podania przyczyn.
 2. W tym celu Użytkownik powinien złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pomocą formularza odstąpienia znajdującego się na stronie internetowej TUTAJ lub wysłać oświadczenie  drogą elektroniczną na adres: kontakt@nanobiome.pl lub pocztą na adres: genXone SA ul. Kobaltowa 6, 62-002 Złotniki.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w Serwisie Usługodawcy. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku przesłania przez Użytkownika oświadczenia drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Po odstąpieniu od umowy, Użytkownik jest zobowiązany do odesłania Zestawu pobraniowego w stanie niezmienionym na własny koszt. Usługodawca nie odbiera niepotwierdzonych przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 6. Użytkownik powinien odesłać Zestaw pobraniowy w stanie niezmienionym (m. in. nienaruszone zaplombowane opakowanie) na adres Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, zwrot uiszczonej przez Użytkownika ceny za Usługę dokonany zostanie na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 8. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania nienaruszonego Zestawu pobraniowego.
 9. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Zestawu pobraniowego.
 10. Użytkownik nie może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności gdy: materiały znajdujące się w Zestawie pobraniowym zostały uszkodzone lub użyte, w tym jeśli plomba na opakowaniu zawierającym probówkę wraz z podłożem transportowym została uszkodzona. Otwarcie Zestawu Pobraniowego uniemożliwia przyjęcie zwrotu Zestawu ze względów higienicznych i zdrowotnych.

§ 12
Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację wobec Usługodawcy, w szczególności w przypadku niezgodności Usługi z zawartą Umową (tj. niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi), a także jeśli działania Usługodawcy są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę zgodnie z Zamówieniem i bez wad.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy za zgodność świadczenia z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, ustawie o prawach konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Składanie reklamacji odbywa się drogą:
  1. elektroniczną na adres e-mail: kontakt@nanobiome.pl
  2. pisemnie na adres genXone S.A. ul. Kobaltowa 6, 62-002 Złotniki.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, numer zamówienia, adres email i numer telefonu do kontaktu a także zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz określenie ewentualnych żądań.
 6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, obsługa Serwisu zwróci się do Użytkownika z prośbą o podanie szczegółów dotyczących Zamówienia.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 8. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w sposób i na adres podany przez Użytkownika w jego reklamacji.

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/pozasądowe_rozwiązywanie_sporów_konsumenckich.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
  3. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 14
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika są zbierane i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest genXone S.A. z siedzibą: ul. Kobaltowa 6, 62-002 Złotniki, Suchy Las, KRS nr 0000743838, zwanym dalej Administratorem.
 3. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zlecenia badania i Ankiety o diecie i stylu życia wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkowników dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu świadczenia Usługi przewidzianej Umową.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu:
  1. zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy o wykonanie badania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres niezbędny do zrealizowania usługi przewidzianej umową;
  2. utworzenia Konta Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. b RODO) – przez okres ważności Konta;
  3. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego;
  4. przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw – przez okres przewidziany przepisami prawa;
  5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń wskazany prawem.
 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:
  1. przewoźnicy (kurierzy) realizujący przesyłki na zlecenie Administratora,
  2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne,
  3. podmioty świadczące usługi serwisowe związane z utrzymaniem Serwisu internetowego oraz usługi hostingu,
  4. podmioty wspierające nas w czynnościach związanych z bezpieczeństwem IT, księgowych, audytowych i prawnych.
 6. Wszystkie dane zawarte w Raportach wynikowych badań nie będą ujawniane osobom trzecim.
 7. Za dodatkową zgodą udzieloną dobrowolnie przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach przesyłania informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych oraz w celach marketingowych (art. 6 ust.1 lit. a RODO). W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres ważności zgody.
 8. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  3. usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  4. ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, kiedy jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
  7. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez Administratora usług.
 9. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności znajdującej pod linkiem https://nanobiome.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o poniższe przepisy:
  1. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.
   z 2020 r. poz. 344)
   ,
  2. Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.),
  3. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn.zm.)
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności na skutek zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i  dostaw, a także w przypadku konieczności zmian redakcyjnych. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki Umów zawartych przez Użytkownika przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika, poprzez publikację nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje treści zmiany Regulaminu, może zakończyć korzystanie z Serwisu.
 4. Ostatnia aktualizacja: 9 października 2023r
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0